גיא ודורון לוי

Em Hamoshovot – P.T

Untitled-1

  • Em Hamoshavot – Petah Tikva.
  • Location – 9.10.11 Yoni Netanyahu Street.
  • Housing units – 141 units.
  • Date of Entry – 2010 to 2011.
  • Architect – Dorothy Goldwasser.