גיא ודורון לוי

תקנון האתר

התכנים המובאים באתר זה הינם לצרכי שיווק והמחשה בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא. רק הסכם רכישה חתום
כדין יחייב את הצדדים. כל המידע והתמונות הכלולים באתר זה מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבד, אין בהם משום התחייבות של
גיא & דורון לוי בע"מ (להלן: "החברה המוכרת"), לרבות בקשר עם מפרטים, גדלים, מידות, רישומים, איורים וכל אלמנט אחר כלשהו,
ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המוכרת. מבלי לגרוע מן האמור, פרטי ריהוט ו/או אביזרים ו/או ריצוף,
לרבות ריצוף עץ ("דקים") ו/או פרגולות ו/או מתקנים ו/או כלים ו/או אביזרים ו/או מכשירים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד
ואינם כלולים בדירה הנמכרת. החברה המוכרת תהא מחויבת רק עפ"י מפרט המכר ותוכניות המכר, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם
רכישה החתום כדין ע"י הצדדים. כל התכנים הכלולים באתר זה, לרבות תכנים בקשר עם הערים בהן שוכנים הפרויקטים של החברה,
אין בהם משום המלצה או חוות דעת, ונועדו בשביל לספק מידע כללי ואמצעי התרשמות בלבד. מובהר, כי הקמת מבני ציבור,
מוסדות לימוד, מרכז מסחרי ומוסדות קהילתיים אינם באחריות החברה המוכרת, אלא באחריות הערים או/ו הרשויות הרלוונטיות.
העושה שימוש במידע ו/או המקבל החלטותיו על סמך המידע, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה
ו/או תביעה כלפי החברה המוכרת בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על המידע באתר זה


פבר' 19 :
דירות במיקום הטוב ביותר באם המושבות 4, 4.5 , 5 חד! ***   רעננה- דירות חדשות להשכרה ישירות מהקבלן! ***   מברכים את הדיירים החדשים שלנו בראש העין! ***